Hướng dẫn nạp tiền phone di động

  1. Chọn quốc gia.
  2. Chọn hãng điện thoại.
  3. Nhập số phone di động nhận Top-Up
  4. Nhập số phone di động tại Mỹ.
  5. Chọn số tiền.
  6. Xác nhận, thay đổi thông tin nếu cần và Submit.