Bảng giá PIN-Less Classic khi dùng số kết nối địa phương

Để biết chính xác cước phí cuộc gọi, xin điền số phone muốn gọi vào khung trống phía dưới.

Danh sách các quốc gia
Mã số quốc gia
Nhập số phone

Những quốc gia phổ biến:

Quốc Gia¢/phút
Terms & Conditions Xem toàn bộ bảng giá
*Rates applied when using local access numbers. Rates subject to change without notice.

Rates may vary depending on destination within the country. Additional two cents per minute when using Toll Free Access Number 1.888.777.6588.

NOTES:

1. Pinless Plan will not work if you have Caller ID Block. To solve this issue, please unblock your Caller ID.

2. When using cell phone, please do NOT press TALK/SEND button after dialing your international destination number. Lunex will not responsible for any incorrect dial process.

* Giá cước áp dụng khi dùng số kết nối địa phương. Giá cước có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Giá cước sẽ khác nhau tùy theo mỗi vùng trong nước. Thêm hai xu mỗi phút khi dùng số kết nối miễn phí 1.888.777.6588.

XIN CHÚ Ý:

1. Chương Trình PIN-Less sẽ không gọi được nếu quý khách dùng điện thoại bàn hoặc cell phone có Caller ID bị khóa (Block). Để tránh sự trở ngại này, xin quý khách mở khóa (Unlock) Caller ID trước khi dùng Chương Trình PIN-Less của Lunex.

2. Khi dùng cell phone, xin đừng bấm nút TALK/SEND sau khi bấm số điện thoại quốc tế. Lunex sẽ không chịu trách nhiệm cho những cuộc bấm trật của quý khách.

*Se aplican tarifas al usar números de acceso locales. Las tarifas están sujetos a cambios sin aviso.

Las tarifas pueden variar dependiendo del número de destino dentro del país. Las llamadas hechas usando el número de acceso gratis 1.888.777.6588 son cobradas a 2¢ adicionales por minuto.

NOTAS:

1. El plan de Pinless no funcionara si el identificador de llamadas esta bloqueado. Para solucionar este asunto, favor de desbloquear el identificador de llamadas.

2. Al llamar usando su celular, favor de NO presionar TALK/SEND despues de marcar el número de destino internacional. Lunex no es responsable para cualquier marcación incorrecta.