Hướng dẫn cách gọi

DÙNG PINLESS GỌI THÔNG THƯỜNG

Ghi chú:

DÙNG PINLESS GỌI SIÊU NHANH

CÁCH SET UP GỌI SIÊU NHANH

CÁCH GỌI SIÊU NHANH

Ghi chú: Khi gọi Việt Nam, quý vị dùng cách gọi SIÊU NHANH hoặc cách gọi thông thường vẫn được.